Informatie rondom garantie & retour

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product – indien mogelijk – met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@ar-performance.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren

Hieronder de uitzonderingen op het herroepingsrecht.
Let op: Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

h. maatwerk klant specifiek

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Identiteit ondernemer

Ar-performance
Tuinbouwweg 1F
2742KN Waddinxveen
info@ar-performance.nl
+31651033601
KVK NUMMER: 70347905
BTW NUMMER: NL001967136B95

 

ENGLISH VERSION

Information about warranty & return

Return

You have the right to cancel your order up to 14 days after receipt without giving any reason. After cancellation you have another 14 days to return your product. You will then be credited with the full order amount including shipping costs.

Only the costs for returning to our webshop are for your own account. (DUTCH LAW) If you make use of your right of withdrawal, the product will – if possible – be returned to the entrepreneur with all accessories and in the original condition and packaging.

To exercise this right, please contact us at info@ar-performance.nl.

We will then refund the order amount due within 14 days after registration of your return provided that the product has already been returned in good order.

Return exceptions
Below are the exceptions to the right of withdrawal.
Please note: Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:

a. That have been established by the entrepreneur in accordance with the consumer’s specifications (special order)

b. Which are clearly personal in nature;

c. Which by their nature cannot be returned;

d. That can spoil or age quickly;

e. The price of which is subject to fluctuations in the financial market over which the entrepreneur has no influence;

f. For individual newspapers and magazines;

g. For audio and video recordings and computer software of which the consumer has broken the seal;

h. made-to-measure customer

Guarantee
We care about our products and logically do our best to deliver them to you in top condition. Nevertheless, it sometimes happens that an order breaks down during transport or that something else happens so that you can claim a warranty. From a legal point of view, you are obliged to report this to us within two months of finding the defect. If the defect falls within the warranty, we will take care of repair or replacement free of charge.

Identity entrepreneur

Ar-performance
Tuinbouwweg 1F
2742KN Waddinxveen
info@ar-performance.nl
+31651033601
KVK NUMMER: 70347905
BTW NUMMER: NL001967136B95